Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky“) se vztahují na prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shop) dostupného na internétové stránce https://wellbabing.getlearnworlds.com/home (dále také jako „E-shop“) provozovaného Annou Ružičkovou, IČO: 106 68 365, se sídlem Třináctky 127/11, 671 72 Miroslav (dále také jako „Prodávající“).

1.2.      Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy anebo s ní související (dále také jako „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále také jako „Kupující“) prostřednictvím E-shopu.

1.3.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávající, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.      Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      V Kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odlišná od Obchodních podmínek, přičemž odlišná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.6.      Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.7.      Zasláním objednávky a následným potvrzením na E-shopu Kupující stvrzujete, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

 

2.     OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Kupující objednává zboží na E-shopu bez registrace s vyjímkou nákupu e-book, workshopů, webinářů, programů a kurzů.

2.2.      Na základě registrace Kupujícího provedené na E-shopu Kupující přistupuje do svého uživatelského rozhraní (dále také jako „Uživatelský účet“), kde bude mít přístup k zakoupenému digitálnímu zboží (e-book (elektronickým knihám), webinářům aj.).

2.3.      Při registraci na E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávající považovány za správné.

2.4.      Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.5.      Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Pakliže Kupující přenechá třetí osobě do užívání Uživatelský účet, nenese Prodávající odpovědnost za zneužití Uživatelského účtu třetími osobami.

2.6.      Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.7.      Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet a E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávající, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně DPH. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků mimo ceny za dopravu zboží na adresu určenou Kupujícím a formu platby dobírkou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávající uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ne E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.     objednávaném zboží, přičemž objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku E-shopu;

2.     kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu);

3.     způsobu úhrady Kupní ceny zboží,

4.     údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, což neplatí u zakoupeného digitálního zboží a

5.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží, což neplatí u zakoupeného digitálního zboží (dále společně také jako „Objednávka“).

3.5.      Před zasláním Objednávky Prodávající je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávající kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávající považovány za správné. Prodávající potvrdí Kupujícímu obdržení Objednávky, a to na adresu elektronické pošty – e-mailu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále také jako „E-mail kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi Prodávající a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávající zasláno Kupujícímu na E-mail kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.9.      V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na E-mail kupujícího pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.

3.10.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, až potvrzením o přijetí navídky Kupujícím na emailovou adresu Prodávající.

3.11.   V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na E-shopu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinna dodat Kupujícímu zboží, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí Objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží na E-shopu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy.

3.12.   Objednávky, které nebyly potvrzeny e-mailem je možné zrušit. Pakliže Kupující bude chtít zrušit Objednávku po potvrzovacím e-mailu, bude nezbytné Odstoupit od Kupní smlouvy a postupovat dle čl. 6 Obchodních podmínek.

4.     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávající také daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, což neplatí u zakoupeného digitálního zboží.

4.2.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávající způsoby:

1.     Online platba kartou;

2.     Pravidelná opakující se platba kartou.

4.3.      Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.8 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná ihned při platbě platební kartou, platebními tlačítky anebo dle pokynů uvedených Prodávající v případě platby prostřednictvím bankovního převodu.

4.6.      Pracovním dnem se rozumí všechny dny s vyjímkou soboty, neděle, státní svátky a ostatní svátky dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění pozdějších předpisů.

4.7.      Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla během druhého pracovního dne od přijetí Objednávky. Při bezhotovostní platbě Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla během následujícího pracovního dne od připsání příslušné částky na bankovní účet. 

4.8.      Prodávající je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.6) a dále pak v případě, kdy je Kupní cena vyšší než 5.000 Kč, požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.9.      Prodávající může vystavit různé slevové kupony s uvedením kódu, které je možno na E-shopu uplatnit i jinou osobou než Kupujícím. Výše finanční částky jakož i platnost je vždy písemně zaznamenána na konkrétním slevovém kuponu či reklamě.

4.10.   Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo současně se zbožím. 

4.11.   Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinna vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.      Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.      V případě zakoupeného digitálního obsahu (e-book a workshop), je zboží doručeno zpřístupněním Uživatelského účtu anebo odesláním na zadaný e-mail.

5.4.      V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí či poškození tuto zásilku od dopravce nepřebere.

5.5.      Přepravu a dodání zboží je možné realizovat způsoby uvedenými v prodejním formuláři na E-shopu, kde jsou také uvedeny ceny dopravy, a to následovně:

1.     osobní odběr na adrese, a to bez dalších poplatků;

2.     zásilku hotovostně v případě doručování do Kupujícím určeného místa v České republice společnosti Zásilkovna s.r.o. za poplatek 99 Kč vč. DPH v České republice a 110 Kč na Slovensko.

3.     Digitální obsah je doručován prostřednictvím Uživatelského účtu anebo e-mailem.

6.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

6.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce:

1.     zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (např. gravírování);

2.     zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potraviny);

3.     zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

4.     zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. kosmetické výrobky jako jsou krémy aj., kdy dochází k jejich znehodnocení při styku s pokožkou).

6.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující na adresu elektronické pošty Prodávající objednavky@wellbabing.com a to spolu s vyplněním formuláře „Odstoupení od Kupní smlouvy“ uvedeném na E-shopu Prodávající.

6.3.      V případě digitálního zboží (e-book, workshop aj.) máte právo na odstoupení od smlouvy, dokud neodsouhlasíte zpřístupnění digitálního obsahu v prvních 14 dnech od zaktivování zakoupeného digitálního zboží. Jakmile odsouhlasíte zpřístupnění a digitální obsah si otevřete, ztrácíte právo na dostoupení od smlouvy.

6.4.      V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 6.2 anebo 6.3. Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávající vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávající. Zboží musí být nepoškozené, nepoužívané a neznehodnocené. V případě nezpřístupněného digitálního zboží se zboží považuje za vrácené dnem deaktivace přístupu k digitálnímu zboží. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží vráceno Prodávající formou dobírky nebude Prodávající převzato.

6.5.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od přijetí nepoškozeného, nepoužívaného a neznehodnoceného vráceného zboží, a to bezhotovostně na účet Kupujícího uvedený ve formuláři „Odstoupení od Kupní smlouvy“. V případě odstoupení dle 6.3. Obchodních podmínek budou finanční prostředky vráceny do čtrnácti (14) dnů ode dne deaktivace přístupu k digitálnímu zboží. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

6.6.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

6.7.      V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněna kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6.8.      Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávající a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávající vrátit i poskytnutý dárek.

7.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona.

7.2.      Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Práva z vadného plnění se vztahují pouze na zboží zakoupené Kupujícím u Prodávající. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

               i.        má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

              ii.        se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

             iii.        je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

             iv.        zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží:

             i.         prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

              ii.        na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

             iii.        u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;

             iv.        nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou je zboží možné použít, znamená to, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (dále také jako „Záruční doba“).

7.5.      Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

7.6.      Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávající na adrese sídla Prodávající.

7.7.      Pro rychlé vyřízení reklamace se Kupujícímu doporučuje kontaktovat Prodávající e-mailové adrese objednavky@wellbabing.cz a uvést následující údaje:

                 i.         jméno a příjmení Kupujícího;

                  ii.       adresu Kupujícího, na kterou jí bylo zboží doručeno;

                iii.       telefonní číslo Kupujícího;

                iv.       e-mailovovou adresu Kupujícího;

                  v.       číslo objednávky, ve které bylo reklamované zboží objednáno;

                vi.       číslo daňového dokladu/ faktury;

               vii.       kopii daňového dokladu;

              viii.       popis reklamovaného zboží a

                ix.       podrobný popis vady;

                  x.       adresu, kam má být reklamované zboží zasláno zpět.

7.8.      Pakliže bude uplatněné právo z vad uznáno za oprávněné, náleží Kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.9.      Kupující sdělí Prodávající, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávající; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.10.   Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl.  REF _Ref11163107 \r \h  \* MERGEFORMAT 7.2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F00520065006600310031003100360033003100300037000000 Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.11.   Prodávající je povinna Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je také povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.

7.12.   Prodávající informuje Kupujícího o přijetí či zamítnutí uplatněného práva z vadného plnění do 3 (tří) dnů ode dne obdržení uplatněného práva, a to prostřednictvím e-mailu. Uplatněné právo z vadného plnění bude vyřízeno nejpozději do 30 (třiceti) dní ode dne obdržení uplatněného práva.

7.13.   Prodávající zamítne uplatněné právo z vad mimo jiné jednal-li Kupující v rozporu s návodem na použití zboží, pakliže je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti, uplatnil-li Kupující právo z vad po uplynutí zákonem stanovené lhůtě nebo po uplynutí Záruční doby. Prodávající je oprávněna odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

7.14.   Pakliže bude uplatněné právo z vad Prodávající přijato a uznáno a zároveň se nebude jednat o podstatné porušení Kupní smlouvy, bude Kupujícímu nabídnuta sleva z Kupní ceny nebo dodáno nové zboží či vrácena Kupní cena.

7.15.   Kupující je povinen si zboží, ke kterému bylo uplatněné právo z vadného plnění, popřípadě nové zboží vyzvednout nejpozději do 14 (čtrnácti dnů) ode dne doručení výzvy Prodávající.

8.     DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé výše Kupní ceny za zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@wellbabing.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle prodávající na E-mail kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je také možné využít při řešení sporů mezi Prodávající a Kupujícím z Kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

9.     Ochrana práv duševního vlastnictví

9.1.  Obsah E-shopu, kterými mohou mimo jiné být texty, fotografie, videa, obrázky, loga a další, jakožto i obsah souvisejících online i tištěných médiích jako jsou propagační letáky, inzerce atd. včetně programového vybavení E-shopu a těchto Obchodních podmínek, je chráněn autorskými právy Prodávající a může být chráněn dalšími právy Prodávající a/nebo třetích osob.

9.2.  Obsah nesmí být Kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávající. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Prodávající úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na E-shopu.

9.3.  Při porušení zákonných práv Prodávající vyplývající z práva dušeního vlastnictví bude Prodávající postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, s Občanským zákoníkem a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.   Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.   Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3.   Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávající v elektronické podobě a není přístupná. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto Obchodní podmínky, vaše Objednávka a její přijetí ze strany Prodávající, tedy z naší strany.

10.4.   Kontaktní údaje Prodávající: adresa pro doručování Třináctky 127/11, 671 72 Miroslav, adresa elektronické pošty info@wellbabing.cz telefon telefon +420 607 098 566

Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2023

Vytvořeno s